Kolarstwo - Turystyka - Rekreacja
© 1974 -2021 Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL” - Głuchołazy
Górami Euroregionu Pradziad
Drodzy uczestnicy,poniżej publikujemy regulamin wyjątkowej edycji Rajdu Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego,dostosowany do obecnej sytuacji, a tęskniąc za normalnością patrzymy w przyszłość z nadzieją.Dlatego trzymając dystans i zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku, mając na uwadze zdrowie  swoje i innych miłośników turystyki oraz aktywnego wypoczynku,tegoroczna propozycja projektu przebiegać będzie wyłącznie na szlakach turystycznych polskiej części naszego regionu.Zadanie rozłożone jest w czasie od 1maja do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania puli limitowanej serii medali pamiątkowych.Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, zastrzegamy sobie zakończenie projektu w dowolnym terminie. Pamiętajmy !!! w związku z pandemią koronawirusa,każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z aktualnymi zarządzeniami dotyczącymi możliwości uprawiania sportu i turystyki  oraz kategorycznie przestrzegać wszystkich zarządzeń związanych z  walką z koronawirusem oraz do zaznajomienia i respektowania wszystkich zapisów zawartych w regulaminie projektu. wszyscy uczestnicy wyruszają na wybrane przez siebie trasy lub szlaki turystyczne indywidualnie,rodzinnie lub w grupach dostosowanych do aktualnych wymogów i zarządzeń ,kategorycznie przestrzegając zasad związanych z walką z koronawirusem.
Opublikowano: 20 kwietnia 2021 r. admin.
termin : 01.05 - 30.09 lub do wyczerpania puli pamiątkowych medali
czytaj regulamin …. Zachowaj wszelkie środki bezpieczeństwa !!! Przestrzegaj zarządzeń dotycząch walki z koronawirusem !!! Edycja specjalna  TRZYMAM DYSTANS !!! SZLAKI TURYSTYCZNE TYLKO PO POLSKIEJ STRONIE !!! w trosce o siebie i innych
Zdobycie minimum jednej góry Biskupia Kopa Góra Chrobrego Góra Świętej Anny w terminie od 01.05 do 30.09.2021 r.
POKONUJEMY GRANICE - POZNAJEMY OKOLICE  EDYCJA SPECJALNA
PO WYBRANIU MINIMUM JEDNEGO CELU WYBIERZ  TERMIN I SPOSÓB ZDOBYCIA !!!
Zarejestruj się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora : www.ktukol.pl, Wydrukuj kartę kontrolną na której potwierdzisz „zdobycie” wybranej minimum jednej góry, Na karcie kontrolnej w schronisku, sanktuarium,muzeum lub  innym miejscu charaktyrystycznym dla wybranej góry,należy pozyskać pieczątkę jako dowód wjazdu lub wejścia - celu wycieczki. Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniającą ubiegającego się o medal w  charakterystycznym miejscu na zdobytym szczycie !!! Prześlij skan karty kontrolnej - zdjęcia z  informacją  o zdobyciu góry na pocztę organizatora e - mail : elekkontakt@interia.pl  ustal z organizatorem warunki odbioru pamiątkowego medalu np. przesyłka pocztowa lub odbiór osobisty w siedzibie KTK KTUKOL w Głuchołazach w ustalonym wcześniej terminie,przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.>>> organizator - kontakt
Do czasu otwarcia granicy polsko - czeskiej, za potwierdzenie „zdobycia” Biskupiej Kopy uważa się wyłącznie pieczątkę na karcie kontrolnej ze schroniska lub zdjęcie na tle schroniska. SZLAKI TURYSTYCZNE PO POLSKIEJ STRONIE !!! w trosce o siebie i innych
Organizatorzy - partnerzy zadania :
Projekt wspiera:
KORONA POLSKI GŁUCHOŁAZY KORONA EUROPY - KLUB ZDOBYWCÓW KORONY EUROPY
W RAMACH RAJDU ROWEROWO LUB PIESZO ZDOBĄDŹ MINIMUM JEDNĄ Z GÓR                                               w terminie od 1 maja do 30 września 2021 r.
GÓRAMI POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO
KOLARSTWO - TURYSTYKA - REKREACJA GŁUCHOŁAZY rok zał. 1974 20 Kwietnia ZAPISY PAMIĘTAJ !!! : ZDROWIE - BEZPIECZEŃSTWO - ROZSĄDEK II - Edycja specjalna TRZYMAM DYSTANS !!! W PRZYSZŁOŚĆ PATRZYMY Z NADZIEJĄ sz SZLAKI TURYSTYCZNE WYŁĄCZNIE PO POLSKIEJ STRONIE !!! kolarstwo - turystyka rowerowa - nordic walking projekt : Eligiusz Jędrysek
Zapisz plik na dysk komputera i wydrukuj 
Karta kontrolna Karta kontrolna
Regulamin :
ORGANIZATOR : Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy  - pomysłodawca projektu, Oddział PTTK w Głuchołazach CELE RAJDU  : Dzięki aktywności fizycznej mamy lepszy obraz własnej osoby oraz poczucie wartości, a także większy entuzjazm i optymizm,czyli same superlatywy, tak istotne szczególnie teraz .W dzisiejszym trudnym czasie ostrożnie próbujemy wracać do normalności do równowagi duchowej, a trzymając dystans liczymy że dzięki namiastce tego co organizowaliśmy w poprzednich latach, w dobie walki z koronawirusem, będziemy jeszcze bliżej naszych pasji i zamiłowań. Projekt tegoroczny, czyli Pradziad, Śerak i Biskupia Kopa zostaje „zamrożony” i poczeka na przyszły rok. Obecnie proponujemy udział w edycji specjalnej  – Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego, tylko po polskiej stronie i na pewno odkryjemy i docenimy szczególnie teraz  piękno naszego regionu.Będziemy także zachęcali uczestników do przesyłania zdjęć ze zdobytej Kopy Biskupiej,Góry Chrobrego lub Góry Św. Anny, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich odległości i w razie konieczności w maseczkach ochronnych.Ostrożnie i zgodnie z zaleceniami i rozporządzeniami, z nadzieją patrząc w przyszłość, próbujemy wracać do normalności i to jest głównym celem tegorocznej wyjątkowej edycji projektu Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego. MIEJSCE I PRZEBIEG IMPREZY : Miejsce rozpoczęcia rajdu :  Szlaki turystyczne Gór Pogranicza Polsko - Czeskiego Od dnia rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora i wydruku karty kontrolnej - uczestnik sam decyduje o miejscu i czasie rozpoczęcia wjazdu lub wejścia na Biskupią Kopę,  Górę Chrobrego lub Górę św. Anny oraz o wyborze rodzaju, długości i stopniu trudności szlaku turystycznego czy trasy rowerowej. DYSTANS : Uczestnicy sami decydują  na którą górę zamierzają wjechać rowerem lub wejść pieszo, mając na uwadze swoje zamiłowania sportowe lub turystyczne oraz możliwości kondycyjne. Długość tras oraz stopień trudności zależy od wybranej trasy, tak pieszej jak i rowerowej samych zainteresowanych. Organizator nie wyznacza jednoznacznych tras, zachęcając do skorzystania z szerokiej propozycji szlaków rowerowych i pieszych naszego regionu. w związku z pandemią koronawirusa,każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z aktualnymi zarządzeniami dotyczącymi możliwości uprawiania sportu i turystyki oraz regulaminem rajdu i jest zobowiązany do jego przestrzegania, wszyscy uczestnicy wyruszają na wybrane przez siebie trasy lub szlaki turystyczne indywidualnie,rodzinnie lub w grupach dostosowanych do wymogów i zarządzeń ,kategorycznie przestrzegając zasad związanych z walką z koronawirusem TERMIN PROJEKTU : 01.05 do 30.09.2021 r. lub do wyczerpania puli medali pamiątkowych   Od dnia rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora i wydruku karty kontrolnej :  uczestnik sam wyznacza sobie termin wjazdu lub wejścia na wybrany przez siebie szczyt górski. Zadanie realizujemy od dnia opublikowania regulaminu z elektronicznym formularzem zgłoszeń do 30.09.2021 r. lub do wyczerpania limitu pamiątkowych medali potwierdzającycj “zdobycie” Biskupiej Kopy,Góry Chrobrego lub Góry Świętej Anny. PAMIĄTKOWY MEDAL - seria limitowana  : >>> zobacz wizualizację medalu … Zdobyłeś wybraną górę !!!     Prześlij wiadomość o zdobyciu góry na pocztę organizatora e - mail : elekkontakt@interia.pl  Potwierdzenie stanowi skan karty kontrolnej z pieczątką ze schroniska, sanktuarium czy  innego punktu przypisanego do wybranej góry lub  przesłane zdjęcia ze zdobytej góry. Organizator zachęca do przesyłania zdjęć klubowych,grupowych,rodzinnych,w myśl hasła : “Jedna pasja wielu znajomych”. Ustal z organizatorem warunki odbioru pamiątkowego medalu np. przesyłka pocztowa lub odbiór osobisty w siedzibie KTK KTUKOL w Głuchołazach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w ustalonym wcześniej terminie.>>> organizator - kontakt UCZESTNICY : W rajdzie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich, które dokonają zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeń, Złożą oświadczenie woli w formie elektronicznej znajdujące się na formularzu zgłoszeń, Uczestnicy niepełnoletni  mogą brać udział w projekcie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo - rodzice bądź opiekunowie prawni,  Uczestnik tras rowerowych musi posiadać sprawny technicznie rower oraz odpowiedni ubiór i kask, Uczestnik tras pieszych musi posiadać odpowiedni ubiór i obuwie, wszyscy uczestnicy wyruszają na wybrane przez siebie trasy lub szlaki turystyczne indywidualnie,rodzinnie lub w grupach dostosowanych do wymogów i zarządzeń ,kategorycznie przestrzegając zasad związanych z walką z koronawirusem. ZGŁOSZENIA : Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie organizatora, Lista zgłoszonych uczestników wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana  na stronie organizatora rajdu, nie póżniej jak co 3 dni, Za zgłoszenie uważa się wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty przelewem w określonych poniżej terminach na wskazane konto organizatora, Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową. Mając na uwadze działania związane  z covid 19 oraz innych przyczyn organizacyjnych - organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeniowej oraz całego projektu w dowolnym terminie WPISOWE PŁATNE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU :   1 wariant ( 1 wybrana góra i jeden medal ) - dorośli 28 złotych od osoby, 2 wariant ( 1 wybrana góra i jeden medal ) - dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia 15 złotych od osoby 3 wariant ( Góra św. Anny oraz Biskupia Kopa lub Góra Chrobrego i 2 medale) - 40 złotych od osoby 4 wariant  ( 1 wybrana góra i jeden medal ) wpisowe dla członków  KTK KTUKOL - Głuchołazy  : młodzież szkolna 0 złotych, pozostali klubowicze 15 złotych od osoby, Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po rejestracji lecz nie później niż 14 dni po dokonaniu zgłoszenia,na konto : PTTK - Oddział Głuchołazy-Bank Spółdzielczy Nr rach. 37 8891 0000 2015 6500 0983 0001 W tytule dopisek Górami Pogranicza oraz wymienić osoby za które jest opłata  Organizator zastrzege sobie możliwość wykreślenia z listy osób które nie dokonają opłaty jak powyżej, WPISOWE RODZINA “PLUS” Wpisowe “rodzina plus” - świadczenia standard - minimum 3 osoby ( matka, ojciec, dzieci ,babcia, dziadek)             20 złotych  od rodziny - ( 1 medal okolicznościowy za “zdobycie” wybranej góry dla rodzinny) Wpisowe “rodzina plus” - świdczenia max - minimum 3 osoby ( matka, ojciec, dzieci ,babcia, dziadek)  - 20 złotych  od każdego dorosłego członka rodziny i 15 złotych od każdego dziecka będącego pod opieką zgłaszającego uczestnika.  ( 1 medal okolicznościowy za “zdobycie” wybranej góry dla każdego ). Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po rejestracji lecz nie później niż 14 dni po dokonaniu zgłoszenia,na konto : PTTK - Oddział Głuchołazy-Bank Spółdzielczy Nr rach. 37 8891 0000 2015 6500 0983 0001 W tytule dopisek Górami Pogranicza oraz rodzaj świadczenia np. standard lub max i wymienić osoby za które jest opłata ŚWIADCZENIA  : W ramach wpisowego w zależności od wybranej góry i wariantu wpisowego organizator przewiduje : Okazjonalny odlewany medal z kolekcji medali Gór  Euroregionu Pradziada dla zdobywców ,Biskupiej lub Góry Chrobrego  ( medal nawiązujący do obecnej trudnej sytuacji związanej z koronawirusem), Okazjonalny odlewany medal upamiętniający 100 - lecie wybuchu III Powstania Śląskiego Odznaka KOLARSKI ZDOBYWCA PRADZIADA – Z WYTRWAŁOŚĆ - po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w odznaki. Odznaka wraz z imienną legitymacją przyznawana jest uroczyście podczas podsumowania rajdu ,po wcześniejszej weryfikacji ilości startów w bazie danych organizatora, Wpis na listę Zdobywców Pradziada - “Za wytrwałość”,>>> czytaj regulamin odznaki… Wspaniała przygoda, niezapomniane tylko pozytywne wrażenia, piękne widokowe trasy rowerowe   i piesze, ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją rajdu Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego,jest KTK KTUKOL – Głuchołazy. Uczestnicy rajdu  proszeni są o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko,  imię  i  nazwisko  opiekuna  prawnego  w  przypadku  osób  niepełnoletnich,rok urodzenia  uczestnika ( dotyczy osób niepełnoletnich), miejscowość zamieszkania uczestnika,numer   telefonu   kontaktowego lub adres e - mail . Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rejestracji i  do wzięcia udziału  w rajdzie Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją rajdu  w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy np. listy uczestników projektu.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy na rzecz Uczestników rajdu , wynikająca z treści niniejszego regulaminu i elektronicznego formularza zgłoszń.       Kontakt do administratora danych: e - mail : elekkontakt@interia.pl  lub telefoniczny + 48 50008208 OCHRONA PRZYRODY  : Uczestników obowiązuje: Zachowanie szczególnej troski o przyrodę na szlakach rowerowych i pieszych, Nakaz poruszania się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych, Zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, Zakaz niszczenia przyrody PAMIĘTAJ : W tym roku  edycja specjalna Projektu Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego - wybieraj tylko szlaki po polskiej stronie !!! W górach szybko i często zmieniają się warunki atmosferyczne, niezbędna jest odzież chroniąca przed złą pogodą i zimnem oraz mocne, odpowiednie obuwie, a w przypadku kolarzy sprawny technicznie rower oraz obowiązkowo kask, Udając się na wycieczkę, pozostaw w domu, w schronisku czy u znajomych wiadomość o celu i trasie wycieczki oraz godzinie powrotu. W ten prosty sposób w razie potrzeby zapewnisz sobie szybką pomoc, Szybkość poruszania się dostosuj do możliwości najmniej sprawnego uczestnika wycieczki. "Pożeranie kilometrów" prowadzi niechybnie do wyczerpania, a poza tym ogranicza możliwości podziwiania uroków górskiego krajobrazu, Uważaj i bądź ostrożny - upadki zdarzają się także w łatwym terenie. Zwłaszcza szczególnej ostrożności wymagają trudniejsze partie trasy: strome, mokre stoki, płaty starego śniegu. Nie zbaczaj ze znakowanego szlaku - jest on zwykle poprowadzony optymalnie zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wysiłku na pokonanie trasy, Przed wyjazdem lub wyjściem zapoznaj się z opisami tras w przewodnikach turystycznych oraz z przestudiuj trasę na mapie turystycznej lub zapoznaj się z przewodnikami na stronach internetowych, Nie wyruszaj sam, lecz zainteresuj wycieczką innych znajomych, Uczestnicy muszą mieć podobne możliwości, siłę i kondycję. Należy dostosować swoje tempo do najsłabszego uczestnika. POSTANOWIENIA OGÓLNE : w związku z pandemią koronawirusa,każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z aktualnymi zarządzeniami dotyczącymi uprawiania sportu i turystyki po obu stronach granicy polsko - czeskiej, a do czasu otwarcia granic projekt Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego odbywa się wyłącznie po polskiej stronie . Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z  regulaminem projektu oraz do jego przestrzegania, a brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń organizatora i wszystkich osób z nim współpracujących oraz warunków regulaminu, wszyscy uczestnicy wyruszają na wybrane przez siebie trasy lub szlaki turystyczne indywidualnie,rodzinnie lub w grupach dostosowanych do wymogów i zarządzeń po stronie polskiej lub czeskiej,kategorycznie przestrzegając zasad związanych z walką z koronawirusem zdobycia Biskupiej Kopy lub Góry Chrobrego odbywa się  na własną odpowiedzialność ,a uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych od dnia opublikowania regulaminu do dnia zakończenia projektu, organizator zadania nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne  ubezpieczenie od NW i OC oraz zaleca posiadanie Europejskiej Karty Zdrowia, rajd będzie przebiegał przy ruchu otwartym, rowerzyści i piesi mają obowiązek poruszać się po drogach publicznych zgodnie z zasadami ruchu drogowego, podczas wjazdu jak i zjazdu z góry, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność dostosowując prędkość szczególnie na zjazdach do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, mając na uwadze kursujące autobusy i inne pojazdy, możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych oraz pieszych turystów, za kolizje i wypadki na wybranej przez uczestnika trasie ponosi odpowiedzialność uczestnik rajdu lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz pozostałych przepisów obowiązujących na szlakach turystycznych do zaistnienia zdarzenia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie, uczestnicy - rowerzyści projektu  powinni posiadać kaski rowerowe, ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, zgłoszonym po terminie organizator nie zapewnia  wszystkich świadczeń, w razie nie przybycia na rajd, wpisowe nie podlega zwrotowi, pamiętaj, zanim wyruszysz w góry zastanów się czy posiadasz dostateczne doświadczenie, a przed wyjściem/wyjazdem na trasy, poddaj ocenie stan zdrowia i siły, swoje i towarzyszy, a w szczególności osób niepełnoletnich będących pod twoją opieką, organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników projektu i na odwrót, w trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających, przez akceptację niniejszego regulaminu poprzez formularz zgłoszeniowy, uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem, zadanie jest imprezą o charakterze rekreacji ruchowej skierowanej do miłośników kolarstwa, turystyki rowerowej oraz pieszej, a tym samym nie ma celu współzawodnictwa sportowego ( brak pomiaru czasu). Od ukazania się regulaminu na stronie organizatora do dnia zakończenia projektu ( 30 września 2021 r.) uczestnik sam decyduje o terminie i sposobie „zdobycia” wskazanych w regulaminie szczytów górskich, organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy,np. strona internetowa i Fb organizatora, organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie oraz sposobu przeprowadzenia projektu, w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników proceduralnych nie zależnych od organizatora np. związanych z wyjątkową sytuacją epidemiczną, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu, a w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator OŚWIADCZENIE WOLI ZŁOŻONE NA FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM W FORMIE ELEKTRONICZNEJ : *Zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję Regulamin Rajdu Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego oraz jestem świadom/świadoma, że w związku z pandemią koronawirusa, każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z aktualnymi zarządzeniami dotyczącymi możliwości uprawiania sportu i turystyki po obu stronach granicy polsko – czeskiej. *Przyjmuję do wiadomości, że granica polsko – czeska w związku ze stanem epidemicznym jest zamknięta do odwołania, i mam świadomość poruszania się tylko po szlakach turystycznych polskiej części regionu Gór Opawskich. *Przyjmuję do wiadomości że wszyscy uczestnicy wyruszają na wybrane przez siebie trasy lub szlaki turystyczne indywidualnie, rodzinnie lub w grupach dostosowanych do wymogów i zarządzeń ,kategorycznie przestrzegając zasad związanych z walką z korona wirusem. *Oświadczam, że w projekcie Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego biorę udział dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a mój obecny stan zdrowia oraz wszystkich niepełnoletnich osób będących pod moją opieką, pozwala na wzięcie udziału w zadaniu. *Jestem świadom/świadoma o wyjątkowości związanej z obecną sytuacją związaną z walką z koronawirusem, i ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za ewentualne wszystkie szkody wyrządzone przez mnie oraz osób niepełnoletnich będących pod moją opieką. * Zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję Regulamin Projektu Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego. *Oświadczam również, że nie będę wnosił/wnosiła żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej za szkody jak i również ewentualny uszczerbek na moim zdrowiu jak osób niepełnoletnich będących pod moją opieką, spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie wycieczki związanej ze zdobyciem wskazanych w regulaminie szczytów górskich - wobec organizatorów oraz osób z nim współpracujących. *Przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez KTK KTUKOL- Głuchołazy,w celu realizacji zadania. Moje dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do rajdu do momentu wycofania przeze mnie zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. *Wyrażam zgodę w imieniu swoim i wszystkich niepełnoletnich osób będących pod moją opieką na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. *Przyjmuję do wiadomości, że moje dane oraz zgłoszonych osób niepełnoletnich : imię, nazwisko, miasto,klub, zostaną wykorzystane do sporządzenia list zgłoszonych uczestników oraz wyników "zdobycia" wskazanych szczytów górskich, które mogą zostać upublicznione w środkach masowego przekazu. *Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 7 pkt. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia, wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.*Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa
Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Kolarsko - Pieszy
Próbujmy wracać do normalności !!! Edycja specjalna rok zał. 1974 SZLAKI TURYSTYCZNE TYLKO PO POLSKIEJ STRONIE !!! Zapisy od 20 kwietnia 2021 r.
Głuchołazy zapraszają !!!
Dystans Dezynfekcja Maseczka
komunikaty
Kolekcja medali limitowana
Niepowtarzalne medale pamiątkowe
Góra Chrobrego Biskupia Kopa Góra św.Anny Biskupia Kopa/Góra Chrobrego Góra Świętej Anny 100 - lecie III Powstania Śląskiego 100 - lecie III Powstania Śląśkiego